ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រពន្ធ័សរសៃឈាមបេះដូង

ប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងរួមមានបេះដូង និងសរសៃឈាម។ សរសៃឈាមទាំងនោះមានច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នា។

1- cardio kh 1-1

  • សរសៃអាទែ (artery) សំរាប់ដឹកនាំឈាមពីបេះដូងទៅកាន់ជាលិកា និងសរីរាង្គផ្សេងៗ។ គ្រប់ពេលដែលបេះដូងកន្រ្តាក់ ឈាមត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅកាន់សរសៃអាកទែ រួចដឹកនាំទៅកាន់ខ្លួនប្រាណទាំងមូល។ ប្រសិនបើយើងស្ទាបទៅលើសរសៃអាកទែ នោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថា ជីពចរលោតគ្រប់ពេលដែលបេះដូងកន្រ្តាក់។
  • សរសៃអាកទែតូចៗ (arteriole) វាភ្ជាប់សរសៃអាកទែទៅនឹងសរសៃបណ្តូរឧស្ម័ន (capillaries)។
  • សរសៃបណ្តូរឧស្ម័ន (capillaries) គឺជាចំនួនសរសៃឈាមតូចៗជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងជាលិកា។ សរសៃបណ្តូរឧស្ម័នមានកំរាស់ស្តើង ដែលអាចអនុញ្ញាតិអោយមានការផ្លាស់ប្តូរសារធាតុផ្សេងៗរវាងឈាម (នៅក្នុងសរសៃបណ្តូរឧស្ម័ន) និងកោសិកាដែលមាននៅក្នុង ជាលិកា។ សារធាតុដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរមានដូចជា ឧស្ម័នអុកស៊ីសែន សារធាតុចិញ្ចឹម និងកាកសំណល់ផ្សេងៗ។
  • សរសៃវ៉ែនតូចៗ (venule) វាភ្ជាប់សរសៃបណ្តូរឧស្ម័នទៅនឹងសរសៃវ៉ែន (vein)។
  • សរសៃវ៉ែន (vein) សំរាប់ដឹកនាំឈាមដែលត្រលប់ពីជាលិកាទៅកាន់បេះដូងវិញ។ យើងមិនអាចស្ទាបដឹងពីជីពចរនៅលើសរសៃវ៉ែនទេ ដោយសារសម្ពាធនៃជីពចរត្រូវបានបន្សាយចូលទៅក្នុងប្រពន្ធ័នៃសរសៃបណ្តូរឧស្ម័ន។ សរសៃវ៉ែនមានសន្ទះបិទបើក សំរាប់រក្សា​ការលំហូរ​ឈាមអោយស្ថិតក្នុងទិសដៅតែមួយ។ សន្ទះបិទបើកទាំងនោះអនុញាតិអោយ ឈាមឆ្លងកាត់បានប៉ុនែ្តវាការពារ​មិនអោយឈាមហូរ​ត្រឡប់​មកក្រោយវិញទេ។ នៅក្នុងទិសដៅនេះគឺឈាមត្រូវបានដឹកនាំទៅកាន់បេះដូង។

កាយវិភាគវិទ្យារបស់បេះដូង   

1- cardio kh 1-2

នៅក្នុងបេះដូងមាន ៤ ថតៈ ថតលើ (atrium) មានឆ្វេងនិងស្តាំ និងថតក្រោម (ventricle) ក៏មានឆ្វេងនិងស្តាំដែរ។ ថតនិមួយៗមានសន្ទះបិទបើក ដែលអនុញ្ញាតិអោយមានឈាមហូរឆ្លងកាត់បាន ក៏ប៉ុនែ្តវាការពារមិនអោយមានឈាមហូរត្រឡប់មកក្រោយវិញទេ។ នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃបេះដូង មានសន្ទះបិទបើក ២ ដែលមានឈ្មោះថា ប្រឺសមីត្រាល់ (mitral valve) និងប្រឺសអាអក (aortic valve) ចំណែកនៅខាងស្តាំនៃបេះដូងវិញ​មានសន្ទះ​បិទបើក២ដែរ ដែលមានឈ្មោះថាប្រឺសទ្រីគីស្ពីត (tricupid valve) និងប្រឺសសួត (pulmonary valve)។

1- cardio kh 1-3

វដ្តនៃបេះដូង

វដ្តនៃបេះដូងចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលថតទាំងបួនរបស់បេះដូងសម្រាក។ ឈាមហូរចូលក្នុងថតលើនៃបេះដូងហើយហូរចូលទៅថតក្រោមនៃបេះដូង។ បន្ទាប់មកទៀត គឺការកន្រ្តាក់របស់ថតលើធ្វើអោយឈាមដែលនៅសល់ពីថតលើនោះហូរចូលថតក្រោមបន្ថែមទៀត។ បន្ទាប់មកទៀតថតក្រោម​កន្រ្តាក់​​​រួចឈាមច្របាច់ចេញពីបេះដូង។ រួចហើយថតក្រោមសម្រាកហើយវដ្តគឺចាប់ផ្តើមម្តងទៀត។

1- cardio kh 1-4

វដ្តនៃបេះដូង

វដ្តនៃបេះដូងចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលថតទាំងបួនរបស់បេះដូងសម្រាក។ ឈាមហូរចូលក្នុងថតលើនៃបេះដូងហើយហូរចូលទៅថតក្រោមនៃបេះដូង។ បន្ទាប់មកទៀត គឺការកន្រ្តាក់របស់ថតលើធ្វើអោយឈាមដែលនៅសល់ពីថតលើនោះហូរចូលថតក្រោមបន្ថែមទៀត។ បន្ទាប់មកទៀតថតក្រោម​កន្រ្តាក់​​​រួចឈាមច្របាច់ចេញពីបេះដូង។ រួចហើយថតក្រោមសម្រាកហើយវដ្តគឺចាប់ផ្តើមម្តងទៀត។

យើងប្រើស្តេតូ (stethoscope) អាចស្តាប់លឺសំលេងបេះដូង (ដែលត្រូវបានហៅថា auscultation)។ សំលេងទី ១ របស់បេះដូង (S1) កើតឡើងពេល mitral valve និង tricuspid valve ត្រូវបានបិទ (នៅពេលចាប់ផ្តើមកន្រ្តាក់ថតក្រោម)។ សំលេងទី ២ របស់បេះដូង (S2) កើតឡើងនៅពេល aortic valve និង pulmonary valve ត្រូវបានបិទ (នៅពេលចាប់ផ្តើមថតក្រោមសម្រាក)។ សំលេងមិនធម្មតារបស់បេះដូង​អាចមានចំពោះជំងឺបេះដូង​ច្រើនប្រភេទ​ផ្សេងៗគ្នា។

ប្រព័ន្ធចរន្តឈាម

មុខងាររបស់បេះដូង គឺច្របាច់ឈាមបញ្ជូនទៅកាន់ប្រពន្ធ័សរសៃឈាមដោយអាចនិយាយបានថាគឺជាប្រព័ន្ធចរន្តឈាម (circulatory system)។ 

ប្រព័ន្ធចរន្តឈាមត្រូវបានបែងចែកជា ២ ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។ ដែលមួយគឺជាចរន្តឈាមរត់ទៅកាន់សួតហៅថា ចរន្តឈាមរបស់សួត (pulmonary circulation) និងមួយទៀតគឺជាចរន្តឈាមរត់ទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយហៅថា ចរន្តឈាមរបស់សរីរាង្គ (systemic circulation)។ 

1- cardio kh 1-5

ចរន្តឈាមរបស់សរីរាង្គ (Systemic Circulation)

សរសៃវ៉ែនសួត (pulmonary veins) បញ្ចេញឈាមចូលទៅក្នុងថតលើឆេ្វង (left atrium) នៃបេះដូង។ ពេលដែលថតលើឆេ្វងកន្រ្តាក់ ឈាមត្រូវបាន​ចូល​​ទៅក្នុងថតក្រោមឆ្វេងនៃបេះដូង (left ventricle)។ ពេលដែលថតក្រោមឆ្វេងនៃបេះដូងកន្រ្តាក់ឈាមត្រូវបានច្របាច់ចេញតាមរយះ សរសៃឈាម​អាអក (ao​rta)។ Aorta បានបែកមែកជាសរសៃអាកទែតូចៗសំរាប់ដឹកនាំឈាមទៅកាន់ជាលិកានិងសរីរាង្គផ្សេងៗ (លើកលែងតែសួត) នៃខ្លួន​ប្រាណ​។

នៅក្នុងជាលិកានិងសរីរាង្គផ្សេងៗ ចុងបញ្ចប់នៃសរសៃអាកទែតូចៗ បានជួបជាមួយនឹងសរសៃបណ្តូរឧស្ម័ន។ ឧស្ម័នអុកស៊ីសែន និងសារធាតុចិញ្ចឹម​ផ្សេង​​ទៀត​​​ត្រូវបានដឹកនាំពីសរសៃឈាម តាមរយះសរសៃបណ្តូរឧស្ម័ន​ទៅកាន់កោសិកា។ នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត និង​សារធាតុកាកសំណល់ដទៃទៀត ត្រូវបានដឹកនាំពីកោសិកា តាមរយះសរសៃបណ្តូរឧស្ម័នទៅកាន់ឈាម។

ពេលនោះសរសៃបណ្តូរឧស្ម័នដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសរសៃវ៉ែន បាននាំឈាមត្រលប់ទៅបេះដូងវិញ។ សរសៃវ៉ែនដែលភ្ជាប់ជាមួយវ៉ែនកាវក្រោម និងវែនកាវលើ (inferior and superior vena cava) បាននាំឈាមទៅថតលើស្តាំនៃបេះដូង។

1- cardio kh 1-6

ចរន្តឈាមរបស់សួត (Pulmonary Circulation)

វ៉ែនកាវក្រោម និងវ៉ែនកាវលើ (inferior and superior vena cava) បញ្ចេញឈាមចូលទៅក្នុង ថតលើស្តាំ (right atrium) នៃបេះដូង ។ ពេលដែលថតលើ​ស្តាំ​​កន្រ្តាក់ឈាមត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងថតក្រោមស្តាំនៃបេះដូង (right ventricle) ។ បន្ទាប់មកថតក្រោមស្តាំកន្រ្តាក់ឈាមត្រូវបាន​ច្របាច់ចូល​ទៅក្នុង​សរសៃ​​​អាកទែសួត (pulmonary artery) រួចអាកទែសួតបញ្ជូនឈាមទៅកាន់ សួតទាំងសងខាង។

សរសៃអាកទែសួត (pulmonary artery) បានចែកជាខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំ បន្ទាប់មកសរសៃឈាមទាំងនោះបែកមែកធាងកាន់តែតូចទៅៗ រហូតដល់​ចុងបញ្ចប់ជួបគ្នាជាមួយសរសៃបណ្តូរឧស្ម័ន ។ គ្រប់សរសៃបណ្តូរឧស្ម័នទាំងនោះ គ្របដណ្តប់លើថង់ខ្យល់តូចៗក្នុងសួតនិមួយៗ ។ ការផ្លាស់ប្តូរឧស្ម័ន​ត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងថង់ខ្យល់តូចៗក្នុងសួត និងសរសៃបណ្តូរឧស្ម័ន ។ ដោយឧស្ម័នអុកស៊ីសែនត្រូវបានបញ្ជូន​ពីថង់ខ្យល់តូចៗក្នុងសួត​តាមរយះ​សរសៃ​​​បណ្តូរឧស្ម័នទៅកាន់ចរន្តឈាម ហើយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតត្រូវបានបញ្ជូនពីចរន្តឈាម​តាមរយះសរសៃ​បណ្តូរឧស្ម័ន​ទៅកាន់ថង់ខ្យល់​តូចៗ​ក្នុងសួតវិញ។

បន្ទាប់មកសរសៃបណ្តូរឧស្ម័នជួបជាមួយសរសៃវ៉ែន រួចក៏ដឹកនាំឈាមត្រលប់ទៅកាន់បេះដូងវិញ។ សរសៃវ៉ែនសួត (pulmonary veins) បាននាំឈាម​ទៅ​កាន់​ថតលើឆេ្វងនៃបេះដូង (left atrium) ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការចរន្តឈាមរត់ម្តងទៀត។

1- cardio kh 1-7